جدول قیمت

اقتصادی

تومان20
ماهانه
 • فضای دیسک2 GB
 • پهنای باند10 GB
 • ساب دومین2
 • ایمیل10
 • پشتیبانیخیر

استاندارد

تومان30
ماهانه
 • فضای دیسک8 GB
 • پهنای باند100 GB
 • ساب دومین15
 • ایمیل100
 • پشتیبانیبله

حرفه ای

تومان50
ماهانه
 • فضای دیسک400 GB
 • پهنای باندنامحدود
 • ساب دومین300
 • ایمیلنامحدود
 • پشتیبانیبله